Punkt Kontaktowy Pakiety informacyjne Imprezy Galerie Kontakt
Kraj:             

1.Rodzaj dzia豉lnoci
2. Nr EKD
3. S這wo kluczowe:
U篡tkownik: Has這:        

Dodaj ofert
Projekt „Polsko-czeska kooperacja gospodarcza” jest wsp馧finansowany ze rodk闚 Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz rodk闚 bud瞠tu pa雟twa za porednictwem Euroregionu Nysa. Przekraczamy Granice.
UE interreg euroregion

Najczciej zadawane pytania

Nowe pytanie

Dzia豉lno gospodarcza
1.Gdzie mo積a znale informacje nt. organizowanych targ闚 w Republice Czeskiej ?
2.Gdzie mo積a uzyskac informacje na temat os鏏 fizycznych prowadz鉍ych dzia軟o gospodarcz Czechach?
3.Osoba fizyczna chce otworzy dzia豉lno gospodarcza jako biuro turystyczne, chce organizowa wycieczki do Czech. Jakie warunki musi spe軟i, aby prowadzi w/w dzia豉lno?
4.Jakie s mo磧iwoci prawne importu piwa z Czech?
5.Gdzie mo積a uzyska informacje na temat ju funkcjonujacych podmiot闚 prawnych w Czechach?
6.Mamy sklep internetowy, kt鏎y prowadzimy w Czechach. To samo chcemy przeprowadzi w Polsce - za這篡 firm z osobowoci prawna i dostosowa nasz produkt do polskich przepis闚. Niestety nie udaje nam si pozyskanie danych dotycz鉍ych kas fiskalnych w Polsce. Nie wiemy, czy s konieczne tylko dla operacji przeprowadzanych got闚kowo czy konieczne jest wprowadzanie do nich danych r闚nie dla p豉tnoci bezgotowkowych?

Nieruchomoci
7.Jak wygl鉅a kwesta nabywania nieruchomoci (dot. mieszka) w Czechach przez obywatela z Polski ? Do jakich urz璠闚 nale篡 si uda ?

Odpowiedzi


Dzia豉lno gospodarcza
1. Gdzie mo積a znale informacje nt. organizowanych targ闚 w Republice Czeskiej ?
Odpowied:

Wykaz imprez targowych w republice Czeskiej mo積a odnale na stronach internetowych http://www.veletrhyavystavy.cz.
Równie na stronach internetowych Ambasady RP w Pradze http://praha.trade.gov.pl/pl/ w zak豉dce kalendarium imprez.


2. Gdzie mo積a uzyskac informacje na temat os鏏 fizycznych prowadz鉍ych dzia軟o gospodarcz Czechach?
Odpowied:

 

Odp. W rejestrze gdzia豉lnioci gospodarczej, który jest dostepny na stronie internetowej:

3. Osoba fizyczna chce otworzy dzia豉lno gospodarcza jako biuro turystyczne, chce organizowa wycieczki do Czech. Jakie warunki musi spe軟i, aby prowadzi w/w dzia豉lno?
Odpowied:

 

Zgodnie z tekstem jednolitym Dz. U. z 2004 Nr 223 poz.2268
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us逝gach turystycznych
 
 
Art. 6. 1. Dzia豉lnoci w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz dzia豉lnoci w zakresie porednictwa w zawieraniu umów o wiadczenie us逝g turystycznych, o której mowa w art. 4 ust. 1, mog kierowa osoby posiadaj鉍e:
 
1) 1 rok praktyki w obs逝dze turystów i uko鎍zone studia wy窺ze z zakresu turystyki i rekreacji, prawa, ekonomii, zarz鉅zania i marketingu,
 
2) 2 lata praktyki w obs逝dze turystów i uko鎍zona szko喚 redni z zakresu obs逝gi turystów lub uko鎍zone studia wy窺ze inne ni wymienione w pkt 1,
 
3) 4 lata praktyki w obs逝dze turystów i uko鎍zon szko喚 redni inn ni wymieniona w pkt 2,
 
4) 6 lat praktyki w obs逝dze turystów, w pozosta造ch przypadkach.
 
2. Za praktyk w obs逝dze turystów, o której mowa w ust. 1, uwa瘸 si samodzielne prowadzenie dzia豉lnoci gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych lub porednictwa w zawieraniu umów o wiadczenie us逝g turystycznych, kierowanie jednostkami organizuj鉍ymi imprezy turystyczne, prac na stanowiskach zwi頊anych z przygotowywaniem i zawieraniem umów o wiadczenie us逝g turystycznych, samodzielne przygotowywanie programów imprez turystycznych, a tak瞠 wykonywanie zada przewodnika turystycznego i pilota wycieczek.

 


4. Jakie s mo磧iwoci prawne importu piwa z Czech?
Odpowied:

Po pierwsze s dwie opcje, czyli oficjalny import i ca豉 zwi頊ana z tym biurokracja i import prywatny, w ramach którego przywo穎ny alkohol nie powinien by przedmiotem sprzeda篡.
Primo: na obrót alkoholem w Polsce potrzebna jest koncesja. S dwa rodzaje koncesji: na obrót hurtowy i sprzeda detaliczn. Oczywicie konieczne jest za這瞠nie dzia豉lnoci gospodarczej. 疾by dokonywa wewn靖rzwspólnotowego nabycia towarów zharmonizowanych (piwa) nale篡 mie zezwolenie na hurtowy obrót. I tu s 3 rodzaje takiego pozwolenia - napoje o zawartoci alkoholu do 4,5% oraz piwo, alkohole do 18% i alkohole powy瞠j 18%. Posiadaj鉍 zezwolenie na obrót piwem nie mo瞠sz bez kolejnego zezwolenia obraca winem czy wódk. Kolejny problem jest taki, i pozwolenie takie uzyskuje si w Urz璠zie Marsza趾owskim ( koszt w 2008 r. - 4.000z, je瞠li wyst瘼uje si o nie po raz pierwszy). Je瞠li chce si obraca równoczenie piwem i winem to koszt zakupu koncesji wynosi 8.000 z. Pozwolenie takie wydawane jest na 2 lata, potem nale篡 je odnowi, a koszt to 0,04% obrotu brutto w poprzednim roku obrotowym. Np. je瞠li obrót wyniesie np. 2 mln z. b璠zie to koszt 8.000z. Kolejny problem to magazyn, który musi spe軟ia warunki okrelone w wytycznych dyrektyw unijnych. 疾by dosta pozwolenie w Urz璠zie Marsza趾owskim nale篡 mie magazyn, który zostanie dopuszczony przez Sanepid. Nale篡 przedstawi w U.M. tytu do takiego magazynu, np. umowa dzier瘸wy. Je瞠li magazyn jest jedynie wyodr瑿nion czci wi瘯szej hali, gdzie nie mo瞠sz zarejestrowa biura, to nale篡 mie wynaj皻e tak瞠 biuro. Ka盥a zmiana magazynu czy biura to kolejne 2.000z. w U.M.
Kolejny krok to zezwolenia w Urz璠zie Celnym - je瞠li osoba fizyczna chce dokonywa ci鉚貫go nabycia wewn靖rzwspólnotowego, musi by zarejestrowanym handlowcem lub sk豉dem podatkowym. Dla sk豉du podatkowego jest wymagany – obrót roczny 700 milionów. Pozostaje wi璚 status zarejestrowanego handlowca, czyli: uzyskanie zezwolenia, numeru akcyzowego (瞠by je uzyska nale篡 mie ju pozwolenie na hurtowy obrót alkoholem) i co najwa積iejsze wniesienie zabezpieczenia akcyzowego. Mo瞠 mie ono ró積e formy, ale najprostsz i najta雟z jest wniesienie gotówkowego zabezpieczenia. Jeli chcesz nabywa dajmy na to 20 palet miesi璚znie to powinno wystarczy zabezpieczenie na poziomie ok.6-8.000 z. Akcyz od nabytego towaru nale篡 uici w terminie miesi鉍a. Zabezpieczenie takie wnosi si, gdy towar chcemy nabywa w procedurze zawieszonego poboru akcyzy, co generalnie jest zdecydowanie korzystniejsze, bo druga opcja to nabywanie piwa z zap豉con akcyz w kraju pochodzenia, a nast瘼nie jej odzyskiwanie, lecz trwa to nawet pó roku co w obliczu potrzeby posiadania rodków obrotowych jest mocno k這potliwe.
Zgodnie z prawem podmiot posiadaj鉍y zezwolenie na hurtowy obrót alkoholem mo瞠 nabywa alkohol wy章cznie od producentów lub podmiotów posiadaj鉍ych zezwolenie na hurtowy obrót alkoholem. Na rynku piwa bardzo istotna jest cena. Nabywaj鉍 towar od czeskich hurtowni b璠zie on ob這穎ny ich mar蕨 (10-15%), a ponadto nie skorzystasz z procedury zawieszonego poboru akcyzy. Najlepiej wi璚 kupi towar od producenta. I tu pojawiaj si chyba najwi瘯sze schody - najbardziej znane czeskie browary maj swoich dystrybutorów w Polsce i na pewno odel do nich. Jeli nawet który zechce wspó逍racowa narzuci w umowie minimum sprzeda穎we, które pewnie b璠 zaczyna si od ok. 6-8 tysi璚y hektolitrów rocznie (czyli ok. miliona dwustu tysi璚y piw). Partner czeski b璠zie wymaga  przedstawienie gwarancji bankowych. No chyba, 瞠 za wszystko b璠zie si  od razu p豉ci gotówk. Przy za這瞠niu, 瞠 sprzeda ok. 20.000 piw miesi璚znie (zak豉daj鉍, 瞠 nie ma minimów sprzeda穎wych) w tym po這w iloci z beczek keg. W takim przypadku gwarancja bankowa powinna wynosi ok. 8-10 tysi璚y Euro.
Zgodnie z dyrektywami unijnymi i polskim prawem, akcyza p豉cona jest w kraju finalnej sprzeda篡 (pomijam kwesti nabywania na potrzeby w豉sne). Dlatego te, osoby które nabywaj piwo np. w Czechach b鉅 Niemczech w hurtowniach a nast瘼nie sprzedaj je w Polsce na podstawie koncesji na sprzeda detaliczn, nie rozliczaj鉍 akcyzy, mówi鉍 delikatnie, mijaj si z prawem. Ustawa o podatku akcyzowym mówi jasno, 瞠 opodatkowaniem podatkiem akcyzowym podlega m.in. sprzeda wyrobów akcyzowych na terenie kraju (art. 4). Przywóz takich towarów powy瞠j okrelonych limitów (dla piwa 110 l.) i niezap豉cenie akcyzy w Polsce (bez wzgl璠u na to czy zosta豉 ona zap豉cona w innym kraju cz這nkowskim) jest naruszeniem prawa i mo瞠 wi頊a si z konsekwencjami okrelonymi w Kodeksie Karno-Skarbowym.
Jako importer wprowadzaj鉍y na polski rynek opakowania w postaci cho熲y butelek nale篡 zarejestrowa si zgodnie z przepisami ustawy o opakowaniach w Urz璠zie Marsza趾owskim, prowadzi ewidencj wprowadzonych opakowa, a do ko鎍a marca ka盥ego roku uiszcza op豉t rodowiskow (0,25z. za ka盥y kilogram wprowadzonego szk豉).


5. Gdzie mo積a uzyska informacje na temat ju funkcjonujacych podmiot闚 prawnych w Czechach?
Odpowied:

W rejestrze handlowym, który jest dostepny na stronie internetowej: http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index


6. Mamy sklep internetowy, kt鏎y prowadzimy w Czechach. To samo chcemy przeprowadzi w Polsce - za這篡 firm z osobowoci prawna i dostosowa nasz produkt do polskich przepis闚. Niestety nie udaje nam si pozyskanie danych dotycz鉍ych kas fiskalnych w Polsce. Nie wiemy, czy s konieczne tylko dla operacji przeprowadzanych got闚kowo czy konieczne jest wprowadzanie do nich danych r闚nie dla p豉tnoci bezgotowkowych?
Odpowied:
Firmy wiadcz鉍e us逝gi dla osób fizycznych nie prowadz鉍ych dzia豉lnoci gospodarczej oraz dla rolników indywidualnych s zobowi頊ane, po przekroczeniu okrelonego obrotu, do za這瞠nia kasy rejestruj鉍ej (fiskalnej). Obrót jest liczony jedynie dla sprzeda篡 dla w/w podmiotów (do czasu za這瞠nia kasy jest to deklarowany "utarg dzienny") i nie sumuje si z obrotem na rzecz podmiotów gospodarczych.
 
Limity:
dla firm, które rozpocz窸y sprzeda przed 2009 rokiem i do tej pory nie podlega造 obowi頊kowi ewidencjonowania przy u篡ciu kas fiskalnych, limit zostaje przekroczony przy obrocie 40 000 z w trakcie roku podatkowego
dla firm które rozpoczn sprzeda w pierwszej po這wie 2009 limit wynosi 20 000 z w trakcie roku podatkowego.
 Podatnicy, którzy rozpocz瘭i dzia豉lno przed 2009 rokiem, po przekroczeniu limitu maj dwa miesi鉍e na za這瞠nie kasy fiskalnej.


Nieruchomoci
7. Jak wygl鉅a kwesta nabywania nieruchomoci (dot. mieszka) w Czechach przez obywatela z Polski ? Do jakich urz璠闚 nale篡 si uda ?
Odpowied:

Obywatel Polski tak jak wszyscy mieszka鎍y UE nie potrzebuj zezwolenia na kupno mieszkania w Czechach. Zakup mieszkania odbywa si na takich samych zasadach jak w Polsce poprzez akt notarialny w Biurze Notarialnym.


PIW Interreg Polska - PIW Interreg dla Dolnego l零ka - Urz鉅 Komitetu Integracji Europejskiej - Wsp鏊ny Sekretariat Techniczny w O這mu鎍u
logo intereg

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia G鏎a
Tel. +48 (0) 75 7523293 (4)
Fax. +48 (0) 75 7523404
E-mail: karr@karr.pl marketing@karr.plflaga unii